Laatste nummers

Identiteit is een woord dat vreemd overkomt in een steeds veranderende samenleving. Het lijkt er zelfs op, alsof iemand er verkeerd aan doet om zijn eigen identiteit te cultiveren of zelfs te zoeken. Een dergelijke houding wordt immers al snel uitgelegd als ‘zichzelf isolerend’ of zelfs als ‘uitsluitend’ ten aanzien van andere mensen. Kortom, het is niet politiek correct. Op deze manier ontstaat er in onze streken steeds meer een politiek die gericht is op de neutrale massa. Politiek wordt niet meer bedreven vanuit een identiteit, maar vanuit het zoeken naar de gunst van de kiezer. Nu zal dit altijd wel al een valkuil zijn geweest, maar het lijkt in de huidige tijd wel een bijzonder gunstige voedingsbodem te hebben gevonden.

In dit nummer proberen we duidelijk te maken wat de plaats is van de christelijke identiteit in een samenleving die op een dergelijke manier neutraal wil zijn. Welke spanningen veroorzaakt dit? Kan een samenleving wel neutraal zijn en moet ze dat wel willen?

Datum: 16 november 2015

Met de keuze voor het thema “religie en geweld” voor dit dubbelnum- mer willen we een onderwerp aanspreken dat bijzonder in de actualiteit staat. Hoewel we tegenwoordig zonder terughoudendheid de geweldda- dige gebeurtenissen in de geschiedenis van de Kerk en het christendom met afkeuring bekijken, moeten we tegelijkertijd vaststellen dat in de wereld religie nog steeds veelvuldig gebruikt wordt als legitimatie van geweld. Er is veel discussie over de vraag of het christendom, of welke andere religie dan ook, daadwerkelijk aanzet tot geweld of dat het – bij- voorbeeld door de pretentie de enige ware God te vereren – als vanzelf leidt tot een intolerante houding tegenover niet- of andersgelovigen. Op het moment van schrijven gaan de videobeelden van verschrikkelijke ver- volgingen als promotiefilmpjes over het internet. Maar hoort geweld wel bij religie? Zijn het niet per definitie twee elkaar uitsluitende factoren? Op deze vragen willen we in dit nummer ingaan.

Datum: 29 juli 2015

In dit nummer van Communio zullen verschillende aspecten van de armoede bij elkaar komen: er zal vooral worden ingegaan op de armoede als een belangrijke waarde in het Evangelie en het geloof, en in de religi- euze traditie van de Kerk. Tegelijkertijd komt hierbij ook de moeilijkheid van armoede aan bod en zal duidelijk worden dat het steeds gaat om een uitdaging.

Datum: 15 mei 2015

Nu de serie over de wezenlijke kenmerken van de Kerk is afgelopen, heeft de internationale redactie van ons tijdschrift een nieuw thema vastgesteld voor een meerjarige serie. In de komende jaren zal telkens het eerste nummer van het jaar in het teken staan van een van de beden van het Onzevader. Dit eerste nummer van 2015 gaat dan ook over “Onze vader in de hemel”, de opening van het Gebed des Heren dat Jezus zelf aan zijn leerlingen leerde (Mt. 6,9 par.). Dit nummer verschijnt op een moment dat er in het Nederlandse taalgebied veel discussie is over de vertaling van het Onzevader. Veranderingen in een gebed dat zo diep geworteld is in de traditie van veel gelovigen en zelfs randkerkelijken, liggen nu eenmaal gevoelig. Tegelijkertijd vraagt het feit dat Jezus zelf dit gebed aan zijn leerlingen leerde, om een bijzondere zorgvuldigheid in het vertalen en om een grote eerbied voor dat wat er in de grondtekst staat.

Datum: 26 februari 2015

Dit laatste nummer van het jaar heeft als thema “theologie en literatuur”. Het lijkt enerzijds een wat ongewone combinatie, omdat theologie vaak geassocieerd wordt met ernstige gedachten en wat moeilijkere reflecties over God en over wat met het geloof te maken heeft. De bedoeling van de theologie wordt veelal in verband gebracht met het verdiepen van de geloofskennis en het dieper doordringen in het geheim van Gods wezen. Bij literatuur daarentegen denkt men intuïtief eerder aan beroemde schrijvers en aan ontspannende boeken, die al dan niet met de werkelijkheid te maken hoeven te hebben, en die juist bedoeld zijn als tijdverdrijf. Toch horen ze meer bij elkaar dan op het eerste gezicht lijkt.

Datum: 12 januari 2015

Als laatste in de serie van de notae ecclesiae, de wezenlijke kenmerken van de Kerk, is dit nummer van Communio gewijd aan de “eenheid” van de Kerk. Hoewel het laatste in deze serie, is het toch het eerste kenmerk dat in de geloofsbelijdenis van de Kerk genoemd wordt. Dat drukt het bijzondere belang van deze eenheid duidelijk uit. De eenheid van de Kerk is een bijzonder delicaat thema. Van de ene kant is juist deze eenheid iets waaraan tegenwoordig nog hard gewerkt moet worden, aangezien er voortdurend en in alle tijden bedreigingen op de loer liggen. Scheuringen, afsplitsingen, maar ook onderlinge verdeeldheid zijn een vaak terugkerend thema in de kerkgeschiedenis. Van de andere kant is dezelfde eenheid ook steeds op een of andere wijze al aanwezig, omdat God zijn ene Kerk blijft leiden en zij de plaats is waar Hij bij zijn volk aanwezig is. Christus staat aan het hoofd van de ene Kerk die Hij heeft gewild.

Datum: 10 december 2014

De samenleving worstelt al vele jaren uitdrukkelijk met een crisis op financieel gebied. Deze periode begon in 2008 en langzaam komen er signalen van herstel en van het hernemen van de welvaart van weleer. Het is echter ook steeds duidelijker dat de economische crisis niet op zichzelf staat. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen verschillende soorten van omwentelingen of crises op allerlei gebieden. Hieraan wil dit nummer van Communio aandacht besteden door vast te stellen waar de problematiek precies ligt en door perspectieven te bieden om de crisis te overwinnen.

Datum: 1 december 2014

Losse artikelen

Het is met grote droefheid dat de redactie van het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio meedeelt dat onze hoofdredacteur Vlaanderen, Mgr….

Datum: 28 april 2016

Editoriaal: Voor u ligt het eerste nummer van een nieuwe jaargang van Communio, het Internationaal Katholiek Tijdschrift, dat door Prof….

Datum: 9 maart 2016

Voor u ligt het laatste nummer van Communio van dit jaar, met als thema de ‘kenosis’ van Gods Zoon. Het…

Datum: 25 februari 2016

Ter inleiding Identiteit is een woord dat vreemd overkomt in een steeds veranderende samenleving. Het lijkt er zelfs op, alsof…

Datum: 16 november 2015

Inleiding Met de keuze voor het thema “religie en geweld” voor dit dubbelnum- mer willen we een onderwerp aanspreken dat…

Datum: 29 juli 2015

De beroemde uitspraak van diaken Laurentius, die door zijn vervolger keizer Valerianus gevraagd werd om de schatten van de Kerk…

Datum: 15 mei 2015

Inleiding Nu de serie over de wezenlijke kenmerken van de Kerk is afgelopen, heeft de internationale redactie van ons tijdschrift…

Datum: 26 februari 2015

Downloadbare artikelen

Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2024 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl