2019/3 Verdediging en bevordering van de menselijke waardigheid in een seculier tijdperk

Voor u ligt nummer 2019-3, dat de vorm heeft aangenomen van een congresbundel. Het bevat het grootste deel van de voordrachten die zijn gegeven op een internationaal symposium over de Theologie van het lichaam van paus Johannes Paulus II, dat van 28 tot en met 30 juni van dit jaar werd gehouden in het abdijcomplex Rolduc in Kerkrade. Dit symposium is het vijfde in een rij van internationale symposia, die in verschillende landen zijn gehouden met het doel de inzichten van Johannes Paulus II over huwelijk en seksualiteit verder te doordenken en meer toegankelijk te maken. Dit symposium vond plaats een kleine veertig jaar nadat deze grote en heilige paus tijdens de woensdagaudiënties met zijn catecheses begon over wat later zijn theologie van het lichaam is gaan heten.

Tevens liggen er vijftig jaren tussen dit symposium en het verschijnen van de encycliek Humanae vitae van paus Paulus VI op 25 juli 1968. Deze encycliek vormt, samen met het hoofdstuk “De bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin” in het conciliedocument Gaudium et spes en de postsynodale apostolische exhortatie Familiaris consortio, de antropologische en theologische basis voor het denken over huwelijk en seksualiteit vanuit een katholiek perspectief in de postconciliaire tijd. De theologie van het lichaam van paus Johannes Paulus II vormt als het ware de filosofische en theologische context om de boodschap van de encycliek Humanae vitae, die zo veel weerstand heeft opgeroepen, te verstaan. Het jubileum van Humanae vitae heeft het thema van dit vijfde symposium bepaald: ‘Verdediging en bevordering van de menselijke waardigheid in een seculier tijdperk’. Om de sprekers de gelegenheid te geven hun voordracht om te werken tot een publicabel artikel en om de vertalers tijd te geven van deze artikelen, die voor het merendeel in het Engels werden aangeleverd, een Nederlandse versie te maken, verschijnt dit nummer later dan u gewend bent.

Ter introductie licht Janet Smith de typisch personalistische benadering van de ethiek van paus Johannes Paulus II toe. Kardinaal Eijk beschouwt het denken over euthanasie en de ervaringen in Nederland vanuit de principes van de theologie van het lichaam. Maria Fedoryka levert een bijdrage aan de actuele discussie over gender door te verwijzen naar de filosofische en theologische overwegingen van Johannes Paulus II over het huwelijk als een wederzijdse zelfgave tussen man en vrouw. De dominicaan Kevin O’Reilly biedt een verheldering van de theologie van het lichaam met behulp van de inzichten van zijn ordegenoot Thomas van Aquino, met name wat betreft de psychologische effecten van de onkuisheid. In het licht van de antropologie van de theologie van het lichaam analyseert Anthony Towey het gangbare westerse mensbeeld en roept op tot een nieuwe manier van kijken. Mgr. Everard de Jong geeft tenslotte een uitvoerige beschouwing over de heiligheid van de seksualiteit.

Door de artikelen die zijn voortgevloeid uit het vijfde symposium over de theologie van het lichaam nu ook in het Nederlands beschikbaar te stellen, is te hopen dat dit zo relevante deel van de geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II ook in ons taalgebied meer bekendheid krijgt, het oriëntatie kan bieden aan iedereen die zich kritisch wil verhouden tegenover het dominante mensbeeld in ons seculiere tijdperk en vooral dat het de schoonheid van het oorspronkelijke wezen van huwelijk en seksualiteit laat oplichten.

B. Hartmann

AuteurTitelPagina
RedactieEditoriaal169-170
J. SmithDe personalistische ethiek van Johannes Paulus II en Humanae vitae171-187
W.J. EijkDe Nederlandse ervaringen met euthanasie en de intrinsieke waarde van het menselijk leven vanuit het perspectief van de theologie van het lichaam188-200
M. FedorykaIs het geslacht belangrijk voor het huwelijk? De centrale plaats van mannelijkheid en vrouwelijkheid voor het huwelijk als wederzijdse zelfgave in de theologie van het lichaam201-221
K.E. O'ReillyDe epistemische ravage toegebracht door onkuisheid. De theologie van het lichaam van de heilige Johannes Paulus II verhelderd door de morele psychologie van St. -Thomas van Aquino222-234
A.M.G. ToweyHerstelde visie: theologie van het lichaam als een nieuwe manier van kijken?235-245
E. de JongHeiligheid van de seksualiteit246-264
Elke drie maanden ons blad bij u in de bus?

Laatste nummers

Het eerste nummer van een jaargang is meestal deel van een grotere serie. Nadat vorig jaar een nummer aan God,…

Cultuurchristendom is een term die vaker gebruikt wordt, maar waaraan op verschillende manieren een inhoud wordt gegeven. Voor sommige mensen…

Het themanummer over ‘bemiddeling’ geeft aanleiding om over heel verschillende onderwerpen na te denken. Bemiddeling – of ‘mediation’ met een…

De titel van dit nummer van Communio is even kort als alomvattend. Vanzelfsprekend zijn er bijzonder veel aspecten te bespreken…

Het jaar dat door paus Franciscus werd toegewijd aan de heilige Jozef, heeft veel gelovigen geholpen in hun devotie voor…

Communio is een internationaal katholiek tijdschrift. Naast de dialoog tussen geloof en cultuur vormt de internationale samenwerking één van de wezenskenmerken van Communio. Het tijdschrift wordt uitgegeven in meer dan 15 landen en taalgebieden.

Contactinformatie
Dr L. Hendriks
NL – Heyendallaan 82 – 6464 Kerkrade
E-mail: redactie@communio.nl

Administratie abonnementen
Dhr. A. Dols
Standaardmolen 8
2406 JK Alphen aan de Rijn
E-mail: administratie@communio.nl

Copyright: 2021 Stichting Communio | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl