De aflevering van Communio die voor u ligt, gaat over een thema dat velen raakt in hun directe ervaring. Vriendschap kent vele aspecten en op een aantal daarvan willen we wat dieper ingaan. Paul van Tongeren legt het fundament voor dit nummer met een artikel over wat er onder vriendschap verstaan moet worden. Lambert Hendriks past het fenomeen van de vriendschap vervolgens toe op het geestelijke leven met een artikel over de rol die het daarin speelt. In de bijdrage van Bernhard Hegge wordt beschreven hoe de heilige Franciscus van Sales in zijn hoofdwerken tegen vriendschap aankijkt.

Vanzelfsprekend heeft vriendschap een heel nieuw karakter gekregen door Jezus Christus, die de vriendschapsband tussen God en de mens hersteld heeft en Zichzelf als vriend van de mens toont. Dit aspect komt heel bijzonder naar voren in de bijdrage van Jörgen Vijgen over de vriendschap met God in het sacrament van de Eucharistie. In het artikel van Thomas Söding wordt de visie op vriendschap met Christus in het Nieuwe Testament belicht.

Tenslotte zijn er nog twee artikelen opgenomen die wat de thematiek betreft nog horen bij het uitgebreide dubbelnummer van deze zomer over nieuwe evangelisatie. Toke Elshof spreekt over de rol van het katholieke onderwijs in de maatschappij als bijdrage aan de evangelisatie. Een interview met bisschop Johan Bonny over de evangelisatie in de praktijk besluit dit nummer. We wensen u veel inspiratie en leesplezier toe.

Namens de redactie, Dr. Lambert Hendriks

Meer uit deze jaargang: