Ter inleiding

Voor tijd en eeuwigheid. Elementen van een christelijke beleving van de tijd

Interne en externe factoren hebben ertoe bijgedragen dat het perspectief van het christelijke geloof gedurende vele eeuwen primair op de eeuwigheid gericht was. Verschillende aspecten kunnen daarbij genoemd worden: de verwachting van een spoedige wederkomst van de Heer in de vroegste schriften van het Nieuwe Testament, de dreiging van vervolging en martelaarschap in de tijd van de jonge Kerk en de prominente aanwezigheid van het monastieke ideaal in de late oudheid en in de middeleeuwen.

Met de opkomst van het moderne denken is de concentratie op de eeuwigheid geleidelijk aan verschoven naar een grotere aandacht voor de geschapen werkelijkheid. Vele stromingen binnen de hedendaagse theologie sluiten daarbij aan. Relatief nieuwe onderwerpen zoals de sociale leer van de Kerk, het denken over huwelijk en gezin, de theologie van het lichaam en uiteindelijk ook de ecologische thematiek in de encycliek Laudato Si’ getuigen van een specifieke interesse voor de problematiek van de tijdelijke werkelijkheid.

Dat het aardse leven eindig is en alles wat zich in het ondermaanse bevindt, voorbijgaat, maakt echter dat de spanning tussen enerzijds de inzet voor tijdelijke aangelegenheden en anderzijds de hunker naar de eeuwigheid nooit helemaal opgeheven zal kunnen worden. Aan de verhouding tussen tijd en eeuwigheid en aan de specifiek christelijke wijzen van omgang met het fenomeen van de tijd is dit nummer van Communio gewijd.

Bijbelse perspectieven op de beleving van de tijd worden belicht door Jean Bastiaens, permanent diaken en directeur van het Bijbelhuis in Zevenkerken. Pater Martijn Schrama osa behandelt verschillende aspecten van de notie van tijd bij de Kerkvader Augustinus. Johannes van het Kruis en Teresa van Ávila komen aan bod in de bijdrage van pater Carlos Noyen ocd, die voorstellingen rond onthechting aan het aardse binnen de Karmel-spiritualiteit in een bredere context plaatst. Evert de Jong behandelt de christelijke beleving van de tijd vanuit het perspectief van de liturgie, met name vanuit het oogpunt van het liturgische jaar. Ook het artikel van Mgr. Jo Hermans, redactielid van Communio, is van liturgische aard. De auteur stelt het sacrament van de ziekenzalving aan de orde, dat – vaak – de overgang tussen tijd en eeuwigheid markeert. Aan het einde van het Jubeljaar van de Barmhartigheid is daarbij voor deze specifieke invalshoek gekozen. Ook Mgr. Joris Schröder is redactielid van ons tijdschrift. Hij reikt elementen aan voor een spirituele omgang met het

fenomeen van de tijd.

De laatste bijdrage in dit nummer staat los van het thema; het geeft nadere achtergronden bij een gebeurtenis uit de kerkelijke actualiteit. De Belgische jezuïet Georges Ruyssen sj, die verbonden is aan het Pauselijk Oosters Instituut te Rome en gespecialiseerd in de geschiedenis van Armenië, belicht, tezamen met zijn medebroeder Antonio Spadaro sj, het belang van de apostolische reis die paus Franciscus eerder dit jaar naar Armenië maakte.

F. De Rycke