Het tijdschrift Communio brengt in de vierde aflevering van jaargag 2008 een aantal artikelen bijeen die ingaan op een moderne duiding en betekenis van de oude en nieuwe mythe, de magie en de fantasie binnen de wereld van literatuur en media. De vraag naar zinduiding en mogelijkheid tot vertaling en gebruik in catechese en verkondiging wordt gesteld, met de daaraan verbonden rituelen. Is de gedachtewereld van de “nieuwe tijd” in een christelijke gedachte- gevoels- en voorstellingswereld mogelijk? Wat zijn de randvoorwaarden, opdat het een weg tot de geloofswereld van Christus en Zijn Kerk zou kunnen zijn?

Frank Bosman voert de lezer binnen in de wijde wereld van “nieuwe en oude verlossers als Jezus en de Matrix en stelt aldus het probleem van de “monomythe”. De exegeet Bart Koet geeft aan de hand van de vraag of Harry Potter ook in de Bijbel voorkomt, een gedifferentieerd beeld van de magiërs in het Nieuwe Testament (Mt. 1-2; Hand. 8, 4-25; 13, 4-12).

Onder de titel “Neo is Christus niet” houdt Stefan Heinemann een pleidooi voor een sterke rede in de theologie en aan de hand van het nieuw-heidense, illusionaire epos “The Matrix” stelt hij het huidige relativisme als theologisch probleem aan de orde. Marcel Gielis bekijkt kritisch de theologische antropologie die de achtergrond vormt van Bouyers uiteenzettingen over de verhouding geloof – mythe. Dit brengt hem tot een kritische stellingname aangaande de bruikbaarheid van vooral hedendaagse mythen zoals die van de bekende Engelsman J.R.R. Tolkien in de catechese.

De Leuvense hoogleraar in de antropologie en de missiologie, Valeer Neckebrouck plaatst kritische bemerkingen bij Mircea Eliades theorie van mythen, die altijd – ook in nieuwe, moderne verhalen – een religieuze betekenis zouden hebben, zodat die recente verhalen de oude religieuze mythen zouden kunnen vervangen. Dat die moderne mythen noodzakelijk ook religieuze of crypto-religieuze mythen zouden zijn, zoals Eliade beweert, wordt naar de mening van de auteur tegengesproken door de feiten. Cees Luttik stelt dat, hoewel het aanvaarden van het geloof niet een louter menselijke aangelegenheid is, een voorwaarde daartoe ook is het aantonen van de historische betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de authentieke geloofsdocumenten. Hierdoor zou bij de vele vragenden en zinzoekers op de huidige religieuze markt een vermoeden kunnen worden gewekt van de ultieme zin van de Godsopenbaring in de geschiedenis van de mensheid.

Eén bijdrage valt buiten het thema. Daarin geeft Ton Meijers, docent kerkelijk recht aan de theologische faculteit van Utrecht/Tilburg, informatie over het celibaat als priesterlijke levensstaat vanuit canoniekrechtelijk perspectief.

Communio verschijnt vijfmaal per jaar (4 nummers en één dubbelnummer). Een jaarabonnement op Communio kost slechts € 29. Studenten betalen € 17,50. Een los nummer kost € 6 exclusief verzendingskosten. Bestellen kan via Communio, Dendermondsesteenweg 306 B in 9070 Destelbergen of voor Nederland: Communio, Postbus 1321 NL in 5200 BJ ’s-Hertogenbosch, e-mail: info@communio.be / info@communio.nl of via de website: www.communio.be / www.communio.nl.

Meer uit deze jaargang: