Ter inleiding
Na de dubbelaflevering (nr. 3-4 van jaargang 2009) over 450 jaar kerkelijke structuren in de Nederlanden gaat de vijfde aflevering over Jezus Christus, Rechter en Redder. Daarin wordt enerzijds een zekere moderne vergeetachtigheid met betrekking tot het Laatste Oordeel aan de orde gesteld en anderzijds – in tegenstelling tot allerlei apocalyptische doemscenario’s uit verleden en heden in religieuze of geseculariseerde context – ook de heilsbetekenis ervan naar voren gebracht. Het oordeel is een thema van hoop en dient niet tot bangmakerij en angst.

In een breed inleidende bijdrage gaat Fred van Iersel, hoofdaalmoezenier van het justitiepastoraat in Nederland, in op de zin van het rechtsstatelijke strafrecht in het perspectief van de katholieke sociale leer. Hoe staan de “aardse rechters” in verhouding tot de “hemelse Rechter” binnen een katholieke visie? Michael Figura brengt aan de hand van de catecheses van Cyrillus van Jeruzalem de tegenwoordig wat vergeten en verdrongen plaats van het Oordeel in de leer van de Kerk naar voren, zoals deze ook neergelegd is in de Catechismus van de Katholieke Kerk (nr. 679).

Emeritushoogleraar oude Kerkgeschiedenis in Bonn Ernst Dassmann laat zien hoe het theologische denken over heil voor allen heen en weer gaat tussen het in de oosterse theologie opkomende leer van de Alverzoening (Origenes en meerdere kerkvaders) en de ermee conflicterende in het Westen optredende en toegespitste leer (Augustinus!) van een heilsbestemming vooraf. “De gedachte van de Alverzoening als uitdrukking van een onwankelbare hoop op het trinitaire verlossingswerk mag blijven gelden, mits ze maar niet tot een onomstotelijke, dogmatische uitspraak vervalt. Dat de goedheid van de Schepper en de barmhartigheid van de Verlosser het laatste woord hebben en aan het boze en alle kwaad geen eeuwig bestand is beschoren, is een vertrouwen dat doorgegeven mag worden”, zo luidt zijn conclusie.

Twee exegetische bijdragen over parabels trachten een eigen nieuw accent te leggen naast de vele andere duidingen. De Nederlandse exegeet Ruud Gouw vraagt zich af of de parabel van het onkruid tussen de tarwe (Mt. 13, 24-30) wel voldoende wordt uitgelegd als het slechts gaat om een oproep tot geduld. Van zijn kant ontwikkelt de Vlaamse auteur Jan Van Reeth een eigen visie over het wijze beleid van een ongerechte rentmeester (Lc. 16, 1-13)

Tenslotte wordt een artikel buiten het thema toegevoegd, van de hand van Patrick De Pooter. Het handelt over de “sana laicità” als kenmerk van de verhouding van de Kerk tot de staat vanuit de sociale leer van de Kerk.

Communio verschijnt vijfmaal per jaar (4 nummers en één dubbelnummer). Een jaarabonnement op Communio kost slechts € 29. Studenten betalen € 17,50. Een los nummer kost € 6 exclusief verzendingskosten. Bestellen kan via Communio, Dendermondsesteenweg 306 B in 9070 Destelbergen of voor Nederland: Communio, Postbus 1321 NL in 5200 BJ ’s-Hertogenbosch, e-mail: info@communio.be / info@communio.nl of via de website: www.communio.be / www.communio.nl. 

Meer uit deze jaargang: