Het Internationaal Katholiek Tijdschrift Communio verschijnt momenteel internationaal in veertien edities. Als eerste aflevering van elke jaargang wordt telkens een evangelieperikoop genomen om, bijbels en theologisch doordacht en actualiserend verbreed, tot een mogelijke toepassing voor het leven van de Kerk en de huidige maatschappij te komen. In het eerste nummer van 2006 wordt de bruiloft van Kana (Joh. 2, 1-12) behandeld, als een van de vijf rozenkransgeheimen van het Licht.

Aan het begin staat een preek van Joseph Kardinaal Ratzinger, de huidige paus, bij gelegenheid van een bezoek aan Fatima. De preek is een opmerkelijk voorbeeld van hoe welsprekend en geestelijk doordringend het woord van de theoloog in de vorm van een theologische meditatie kan zijn. De verandering van water in wijn wordt in een bijbeltheologische bijdrage van Adelbert Rebic onderzocht op een veelvoud van betekenissen om de geestelijke smaak van de “beste wijn” met gelovig verstand en hart beter te proeven. Bernhard Dolna ontlokt – bij wijze van vraag en vermoeden – verder reikende betekenissen in de nieuwtestamentische tekst door een benadering vanuit liturgie en gebruiken rond de traditioneel joodse viering van de huwelijkssluiting.

Kana is een joodse bruiloft en onthult nog veel meer als vervulling op vervulling, genade op genade. De bijzondere plaats van Maria, de moeder van Jezus, komt naar voren in de opmerkelijke distantie van Jezus tot haar evenals in een, door haar verwijzing naar menselijke nood, duidelijke verhaasting van het “uur”, dat aanvankelijk “nog niet” gekomen was. De bijdrage van Hendro Munsterman peilt de heilsbemiddelende rol van Maria te Kana en in de recente kerkelijke leer van het Tweede Vaticaans Concilie. Een wat verbredende verdieping van het thema van huwelijk en Verbond naar het geheel van de leer over God en mens toe vindt plaats door deze perikoop te plaatsen binnen het geheel van het Johannesevangelie, waarbij God Zich openbaart als liefde (Hellen Mardaga). Breekbaarheid van de huwelijksrelatie komt bij de joodse bruiloft naar voren door het breken van een glas. Is de liefde van God niet zoveel breekbaarder dan die van de menselijke liefde wanneer we aan het doorboorde hart denken op het ogenblik van het Nieuwe Verbond op Golgotha? Is de Almachtige wel de Liefdevolle, kan vertwijfeld gevraagd worden. Of is het niet eerder bij de aanblik van het doorboorde hart dat, in geloof door de ongelovige Thomas aangeraakt, deze Liefdevolle toch de Almachtige is? De nooit oplosbare vraag naar God en het lijden wordt benaderd vanuit de onthulde en onthullende Kruisliefde van de verrezen Bruidegom (Mark-Robin Hoogland).

Wanneer we de bijbelse en theologische doordenking van Kana achter ons laten, dan staat ons nog de actualisatie naar Kerk en samenleving te wachten. Een mogelijke actualisatie van het geloofsgeheim van Kana kan geschieden door een pastoraal-theologische beschouwing van huwelijk en gezin als kiemcellen in onze maatschappij. Deze beschouwing gaat uit van een roeping tot deelname aan het scheppings- en verlossingsgeheim (Dominik Schwaderlapp). De bruisende vitaliteit van een huwelijkskerk, zoals die ervaren kon worden op de Wereldjongerendagen afgelopen zomer in Keulen krijgt een nabeschouwing van de hand van Filip Hacour. Hier werden Schrift en Kerk een woning, waar vreugde werd ontdekt. Dat moge ook gegeven zijn aan de lezers van de bijdragen in deze aflevering over het geloofsgeheim van Kana. Met het beëindigen van de synode over de Eucharistie in Rome, waarbij voor het eerst de nieuwe paus Benedictus XVI zeer sterk betrokken was, is het aangebracht nog eens de waarde van de Eucharistie als het Mysterium Fidei te overdenken evenals de waardigheid van het omgaan met dit geheim in leven en liturgie naar voren te brengen met een bijdrage van Mgr. Joseph Lescrauwaet. Een verslag en een eerste evaluatie van deze synode van de hand van een consultor van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de discipline van de Sacramenten, Jo Hermans, die als deelnemer en peritus bij deze synode was uitgenodigd, besluit de aflevering. 

Meer uit deze jaargang: