Leeswijzer
De wederkomst van Christus is een geloofspunt met een merkwaardig karakter. Het duidt op een gebeurtenis die nog moet komen aan het einde van de tijd, als heel de schepping vervuld wordt en Christus in heerlijkheid opnieuw verschijnt. En tegelijkertijd is de wederkomst van Christus de afsluiting van een proces dat nu al aan ons gebeurt. Het einde van de tijd is nu al aangebroken (1 Jn. 2, 18) met de menswording van Gods Zoon in wie het Koninkrijk Gods tot ons gekomen is. Dit “nu al” en tegelijkertijd “nog niet” doordringt het leven van de Kerk en van de gelovigen. Als Christus op het einde van de tijd in heerlijkheid verschijnt, dan luidt dit voor ons in dat we de volheid van geloof en leven mogen ontvangen. Nu al mogen we in ons geloof, in het ontvangen van de sacramenten en in de Kerk werkelijk ervaren wat ons straks ten volle gegeven zal zijn. Verder leven we ook in het besef dat ooit het oordeel komt als Christus wederkeert. Bij alle genade en barmhartigheid die we met God in verband brengen – en terecht – is ook het oordeel een reëel gegeven. Dit betekent volstrekt niet dat ons leven in het teken staat van een dreiging, maar van de wetenschap dat ooit alle ongerechtigheid zal verdwijnen. Voor het hier en nu blijft de aansporing om de ware gerechtigheid nu al na te streven in af- wachting van de komst van de Heer. Maar de ongerechtigheid en de beperktheden die onze wereld met zich brengt, verdwijnen pas wanneer Christus wederkomt.

Veel van deze aspecten komen terug in de verschillende artikelen van dit eerste nummer van het nieuwe jaar. Het eerste artikel, van Peter Henrici, gaat in op de filosofische moeilijkheden van tijd en eeuwigheid. Hoe moeten we ons het einde der tijden voorstellen en wanneer zal het dan zijn? In het artikel van Helmut Hoping wordt ingegaan op het oordeel dat zal plaatsvinden op het einde der tijden. Het oordeel van de mens blijkt gerechtigheid en verzoening tot stand te brengen, omdat het de verantwoordelijkheden van eenieder respecteert. In de bijdragen van Jean-Robert Armogathe volgt een reflectie op de het wezen van de Christus die wederkeert. Aan de hand van verschillende Bijbelse uitspraken over de Messias laat de auteur zien hoe het einde van de tijd en de wederkomst van de Mensenzoon bij het geopenbaarde geloof in Christus horen. In het exegetische artikel van Ruud Gouw wordt ingegaan op de eerste Korintiërsbrief van Paulus. De Apostel heeft in zijn brieven blijk gegeven van een grote interesse voor de “parousie” van de Heer. De auteur gaat vooral ook in op Gods oordeel over de wijze waarop de christenen hebben geleefd en waarop de verkondiging heeft plaatsgevonden. Langs deze weg is de wederkomst dus heel direct betrokken op het eigen leven van de christenen. De plaats bij uitstek waar we de verwachting van de wederkomst beleven en vieren, is voor ons de Eucharistie.

In het artikel van Anton Štrukelj komt naar voren hoe heel de Kerk verwachtingsvol uitziet naar de komst van de Heer, terwijl ze in de liturgie tegelijk Christus ook nu al steeds opnieuw ontmoet. Al is dit op een onvolmaakte wijze, “totdat Hij wederkomt”. Dat de hoop op de wederkomst van Christus heel het geloofsleven doordringt, komt ook goed naar voren in de bijdrage van Johan Van der Vloet, die de verwachting van de eindtijd catechetisch duidt. Het uitzien naar het herstel van alle ongerechtigheid is immers van grote betekenis voor de wijze waarop de mens groeit in de omgang met anderen en met God. Juist de ervaring van een gebroken en onvolmaakte wereld doet de hoop op Christus’ wederkomst groeien. Door Fred van Iersel wordt een verband gelegd tussen deze hoop en de katholieke sociale leer, die tegelijkertijd in het Evangelie gefundeerd, maar ook ten diepste menselijk is.

Dit samengaan van het Evangelie en van wat waarachtig menselijk is, komt ook terug in de bijdrage van Christoph Schönborn waarin deze laat zien dat het christendom een belangrijke plaats dient te hebben in het hui- dige Europa. Door de voortschrijdende secularisatie is een reflectie over de plaats van het Evangelie in onze streken en in onze tijd zeer actueel. Moge dit nummer een hulp zijn voor de lezer om te groeien in de verwachting van de wederkomst des Heren en om dit geloofspunt beter te begrijpen.

Geïnteresseerden kunnen tegen het tarief van slechts € 6,00 (excl. verzend- kosten) exemplaren bestellen van deze uitgave van Communio. Gelieve voor bestellingen contact op te nemen met het secretariaat van Communio: Bernhard Pothaststraat 37, NL 6464 HD Kerkrade of via de e-mailadressen info@communio.nl of info@communio.be. 

Meer uit deze jaargang: