Inleiding
Dit nummer van Communio is onderdeel van de jaarlijkse serie over de notae ecclesiae, de kenmerken van de Kerk. De heiligheid van de Kerk is daarvan misschien wel het meest opvallende, omdat het wat meer uitleg nodig heeft waarom de Kerk altijd en per se heilig genoemd wordt. Zeker in een tijd waarin de menselijke aspecten van de Kerk en de beperktheden van kerkelijke bedienaren duidelijker zichtbaar zijn, spreekt “heiligheid” als wezenskenmerk niet voor zich. Tegelijkertijd is het ook een grote genade dat we de Kerk tot in haar wezen “heilig” mogen noemen, omdat dit duidelijk maakt dat het God zelf is die de Kerk heiligt en dat Christus haar hoofd is. Zij is zo de plaats waar de heilige Geest aanwezig is om de mensen te heiligen en om ze tot Gods heilig volk te maken.

In dit nummer schrijft Henk Witte over de betekenis van heiligheid voor de gelovigen. Hij legt uit wat de roeping tot heiligheid voor de mens betekent. Vervolgens gaat Jos Moons in op de bewerker van deze heiligheid: de heilige Geest. In het artikel van Stefaan Van Calster wordt ingegaan op de kenmerken van een heilige en op de betekenis ervan in deze tijd. Het artikel van Walter Kasper biedt een uitgebreide, zeer interessante inkijk in de visie van het Tweede Vaticaanse Concilie op de gemeenschap van de Kerk. Ook zijn er een aantal artikelen die zijdelings raken aan de thematiek van de heiligheid van de Kerk en enkele andere aspecten aansnijden. Zo gaat Marcel Gielis in op het begrip van de onfeilbaarheid van de paus in de kerkgeschiedenis en geeft Johan te Velde een Bijbelse beschouwing over het begrip “verheerlijking” in Johannes.

Geert van Dartel, tenslotte, becommentarieert de dooperkenning met verschillende kerkelijke gemeenschappen. Bij het afronden van dit nummer bereikte de redactie het droeve nieuws van het overlijden van oud-hulpbisschop Mgr. prof. dr. Joseph Lescrauwaet msc. Hij stierf in Tilburg, waar hij de laatste paar jaren verbleef, op 90-jarige leeftijd. Mgr. Lescrauwaet was vanaf het allereerste begin in de redactie van Communio, totdat hij in 1983 tot bisschop gewijd werd. Moge God hem nu rijkelijk schenken wat hij steeds vast geloofd en verkondigd heeft.

Namens de redactie, Dr. Lambert Hendriks

Meer uit deze jaargang: